SERVICE

BIRTHDAY SPECIAL DISCOUNT!

BIRTHDAY SPECIAL DISCOUNT!

This is your day!!

Only Non Japanese Nationals.

WOMEN : No Charge For Admission

MEN : FREE(¥1,000/2D)

*Only the person in question can enter at a special rate.

*본인만 특별요금으로 입장할 수 있습니다.

*仅本人可凭特价票入场。

*Chỉ người đang được nhắc tới ở đây mới có thể vào cửa với mức giá ưu đãi.