Cảm ơn bạn đã đặt chỗ!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn e-mail xác nhận nội dung đặt phòng đến địa chỉ e-mail mà bạn nhập vào, hãy chắc chắn xác nhận. Ngoài ra, ngày đặt phòng sẽ được đặt trước thời gian ở Nhật Bản. Hãy cẩn thận không để làm sai.

G3 TOP