Sharing a Birthday IN G3 OSAKA

Sharing a Birthday IN G3 OSAKA

This is your day!!

WOMEN : No Charge For Admission
MEN : FREE(¥1,000/2D)

“Only Non Japanese Nationals”

*Only the person in question can enter at a special rate.
*본인만 특별요금으로 입장할 수 있습니다.
*仅本人可凭特价票入场。
*Chỉ người đang được nhắc tới ở đây mới có thể vào cửa với mức giá ưu đãi.